Syfte & Stadgar

På uppdrag av styrelsen för Svenska Bågskytteförbundet (SBF) bildades Sällskapet Bågskytteakademien (Sällskapet) som en fristående grupp under förbundets styrelse.

Sällskapet har fått i uppdrag:

  • att ta tillvara, förvalta och förädla bågskyttehistoria.
  • att alltid vara ett stöd, och i vid behov även remissinstans för SBF:s styrelse vid frågor som berör bågskyttets historia
  • att varje år ge ut en historisk dokumentation (i form av småskrift/ljudband/CD) om bågskyttet.
  • att om möjlig erbjuda medlemmarna (med anhöriga/gäster) en årlig utflykt och en årlig fest.
  • att utdela årets pris + standar (Ett pris till person som på ett positivt sätt utmärkt sig inom svenskt bågskytte och då i första hand inom akademiens syften. Detta är ett mål som kanske ej kan förverkligas förrän efter några år).
  • att ha åsikter om bågskyttet.
  • de publikationer som sällskapet kan komma att publicera kan kostnadsfritt annonseras i förbundets tidning. SBF överför i förekommande fall (max 2 per år) motsvarande belopp till tidningens konto.
  • intäkter från försäljning av publikationer tillfaller sällskapet.
  • Sällskapet skall ha fri tillgång till SBF:s arkiv och handlingar.

Sällskapets stadgar

§ Sällskapet är en sammanslutning bågskyttevänner med syfte att till eftervärden bevara svenska bågskyttets historia.

§ Sällskapet finansierar sin verksamhet, dels genom ett årligt anslag från SBF, samtpå annat sätt enligt beslut inom Sällskapet. Anslagets storlek avgörs av styrelsen årsvis och betalas ut vid årsskiftet med början år 2001/2002.

§ Sällskapets ekonomi sköts av Sällskapet.

§ SBF:s styrelse, eller av dessa utsedd person, kan när styrelsen så anser, företa revision av Sällskapets tillgångar och ekonomiska transaktioner. Eventuella åtgärder enligt SBF:s stadgar och normal god sed.

§ Sällskapets tillgångar tillfaller SBF vid en eventuell avveckling.

§ Sällskapet är till SBF avgiftsbefriad.

§ Sällskapet består av maximalt 18 ledamöter, alla invalda på livstid.

§ Endast Sällskapets medlemmar har rätt att utse ny medlem. Härvid krävs att samtliga medlemmar är eniga.

§ Medlem kan uteslutas av medlemmarna genom omröstning och 2/3 majoritet. Beslut kan ej överklagas.

§ Medlem kan själv välja att avgå på godtagbara grunder.

§ Medlemsnummer tilldelas 1 t.o.m. 18 och ärvs från avgående.

§ Medlemmar får den symboliska och erforderliga utrustning som tilldelas 1 t.o.m. 18 och som ärvs från avgående medlem.

§ En medlem utses till ständig sekreterare och en medlem till skattmästare.

§ Den ständige sekreteraren redovisar föregående möte och skriver ner mötets beslut och allt som kan anses vara av intresse för kommande medlemmar/generationer.

§ Skattmästarens uppgift är att, på ett ärligt och förtjänstfullt sätt, sköta Sällskapets ekonomi, samt att vara beredd på revision från förbundets sida. Ekonomin skall redovisas vid varje möte och erforderliga åtgärder beslutas.

§ Ordförandeskapet skiftas varje möte och är rullande, med början på nummer 1, undantaget numren som innehavs av den ständige sekreteraren och skattmästaren. En fast dagordning följs.

§ Medlemmarna, som har närvaroplikt, betalar ingen årsavgift men får böta vid frånvaro.

§ Frånvaro från Sällskapets möte bestraffas med böter till Sällskapet. Bötesbeloppets storlek kan variera p.g.a. skälet till frånvaron, dock lägst femtio (50) och högst ett hundra (100) kronor. Om detta beslutar mötet.

§ I princip skall sammankomsterna inte medföra några kostnader för medlemmarna.

§ Möte skall hållas vid minst 2 tillfällen per år.

§ Verksamheten är rullande, med redovisning av pågående projekt, ekonomi och beslut om nya projekt vid varje sammankomst.

§ Medlem i Sällskapet skall, när man representerar Sällskapet, uppträda på ett för Sällskapet förtjänstfullt sätt.

§ Namnet ”Sällskapet Bågskytteakademien” får i undantagsfall förkortas till ”SBA”

§ Både SBF och Sällskapet kan vid behov föreslå förändring av stadgarna men det är enbart SBF som kan besluta om förändringar.

Dessa stadgar antogs av SBF:s styrelse den 18 november 2001.